ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЕБ СТРАНИЦА НА „ТЕХНОКОМ ТРЕЙД“ ООД 
Уеб страницата http://nonibio.bg/, която разглеждате се управлява от „ТЕХНОКОМ ТРЕЙД“ ООД, с ЕИК130375886, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” №168 (наричано по-долу за краткост само ТЕХНОКОМ ТРЕЙД или ДРУЖЕСТВОТО).  
Тук може да откриете следната информация: 
А. Общи условия за използване на уеб страницата 
Б. Политика за поверителност
В. Политика за бисквитките 
А. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ СТРАНИЦАТА

I. Общи положения

Настоящите общи условия имат обвързващо действие в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и ТЕХНОКОМ ТРЕЙД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях. В случай на несъгласие с посочените тук общи условия, посетителят следва да преустанови използването на сайта на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на уеб страницата на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД.

“УСЛУГА/и” на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което ТЕХНОКОМ ТРЕЙД се намира в договорни отношения и от името на което ТЕХНОКОМ ТРЕЙД има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Съдържание на интернет сайта
Интернет сайтът www.nonibio.bg съдържа информация за стоки, произвеждани и/или дистрибутирани под търговски марки, собственост на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД и/или търговски марки, които ТЕХНОКОМ ТРЕЙД има право да представлява. Също така на сайта се публикуват полезни материали и статии, свързани с тези стоки и с тяхното приложение и употреба. Стоките, посочени в този интернет сайт, се предлагат за продажба в България от съответните търговски партньори на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД.

Информацията, публикувана на този интернет сайт, не поражда никакви правни задължения за ТЕХНОКОМ ТРЕЙД и не представлява оферта за продажба на стоки.

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД си запазва правото да изменя и допълва по всяко време публикуваната на интернет сайта информация в нейната цялост или отчасти.

IV. Авторски права, индустриална и интелектуална собственост

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална и индустриална собственост върху съдържанието на сайта, в това число информационните ресурси и материали, картинки, графики и др. са обект на закрила по действащото законодателство, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащата нормативна уредба.

2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Техноком Трейд ООД. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

V. Хипервръзки

Интернет сайтът може да съдържа хипервръзки към други интернет сайтове, които са напълно независими от сайта http://nonibio.bg и в тази връзка ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в интернет сайт, различен от настоящия сайт, и достъпът до всички други интернет сайтове, свързани с линкове към сайта на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД, е на риск на потребителя.

VI. Ограничаване на отговорността

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

С достъпването на интернет сайта http://nonibio.bg потребителят декларира, че достъпът му до интернет сайта на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД e изцяло на негов риск и отговорност. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не отговоря за евентуално причинени на потребителя при достъпа до интернет сайта вреди, освен ако са причинени умишлено.

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на достъп на потребителя до интернет сайта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД.

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не гарантира, че достъпът на потребителя до интернет сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с достъпа до интернет сайта ТЕХНОКОМ ТРЕЙД.

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VII. Услуги изискващи плащане

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не предоставя достъп до инструменти за пазаруване на страниците на сайтовете си. За да закупите продукт, или продукти от предлаганите в каталога е нужно да посетите онлайн магазините, или физическите такива на аптечните вериги с които работим.

VIII. Промени

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Б. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД“ ООД счита, че поверителността на Вашата лична информация е приоритет и се задължава да спазва законовите разпоредби за защита на данните. Настоящата политика има за цел да разкаже повече за принципите на защита и личните данни на потребителите на http://nonibio.bg, за нашите отговорности като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните ви да бъдат използвани без да знаете от кого и с какви цели или без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка. 

Политиката ще се променя във времето в резултат на напредъка на регулацията на защитата на личните данни и като отражение на стремежа на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД да подобрява и съобразява практиките си с най-новите достижения в областта. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД прилага стриктно относимите разпоредби в областта на защита на личните данни при всички дейности на обработка на лични данни, извършвани през уебсайта

Настоящата Политика за поверителност е валидна само за http://nonibio.bg, но не и за отделни страници и уебсайтове на трети страни, до които може да достигнете чрез препращане или по друг аналогичен начин oт http://nonibio.bg. В тези случаи ТЕХНОКОМ ТРЕЙД няма контрол върху обработването на данни от трети страни и не може да гарантира защитата и неприкосновеността на Вашите лични данни.  
  
Политиката е одобрена и в сила от 25.05.2018 г. и регламентира обработката на лични данни през http://nonibio.bg/ .

Можете да се свържете с ТЕХНОКОМ ТРЕЙД относно неясноти, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на вашите права нa имейл info@abopharma.info

Моля, отделете малко време и се запознайте с настоящата политика за защита на личните данни и ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по някой от начините, описани по-долу.

I.Основни понятия 

"Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до вас – посетителя/потребителя на нашия уебсайт или софтуерно приложение и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим вашата самоличност или да свържем вашето потребителско поведение с точно определно устройство, от което достъпвате уебсайта ни.

"Субект на личните данни" – това сте вие, потребителят на http://nonibio.bg.

"Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ, съхранение, унищожаване и др.

"Администратор на лични данни" – „ТЕХНОКОМ ТРЕЙД“ ООД, регистрирано съобразно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София, бул. „Цар Борис III“ №168, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК130375886, което е собственик на домейна http://nonibio.bg. Ние определяме целта на обработката на вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката.
 
"Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва ваши лични данни по наше възлагане, при което ТЕХНОКОМ ТРЕЙД стриктно е определило целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост. 

"Бисквитките" или "Cookies" са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да използват уеб-сайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

II. Какви лични данни събираме чрез уеб страницата

- Информацията, която се събира може да включва данни за Вашия доставчик, операционна система, вид на браузера, име на домейн, IP адрес на Вашия компютър (или друго електронно устройство за връзка с Интернет), час на посещения на страницата, интернет страница, от която сте били препратени чрез линк до страницата на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД, интернет страниците, които сте търсили и час и дата на търсенето;
- при наличие на форма за контакт на сайта се събират имена на лицето, телефон, адрес на електронна поща, както и допълнителна информация, която лицето само пожелае да предостави. 

- Във връзка с подадени жалби, заявления, искания, молби и сигнали (вкл. в свободен текст): неструктурирана информация, съдържаща се в съответните жалби, заявления, искания, молби и сигнали, както и информация, свързана с резултата от обработването им;

- Във връзка с абониране за получаване на бюлетин и други маркетингови съобщения за продукти,промоции, събития и друга актуална информация като търговски предложения, събития, медийни публикации и т.н.: име и фамилия, имейл адрес, допълнителна информация относно абоната;

- „Бисквитки“:Детайлно описание на използваните „бисквитки“, тяхното предназначение и информацията, която се обработва посредством тях, може да бъде открита в Политиката за бисквитки, поместена по-долу. 

- Други данни: ТЕХНОКОМ ТРЕЙД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Уебсайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

III. При нежелание от Ваша страна да ни предоставите личните си данни

Когато имате възможност да избирате опция дали да споделяте Ваши лични данни с нас, винаги можете да изберете да не я споделяте. 

В случай, че възразите на обработването от наша страна на Ваши лични данни, ние ще уважим тези Ваши желания в съответствие със законовите си задължения. Възражението Ви може да означава, че няма да имаме възможност да осъществяваме дейностите, необходими за изпълнението на описаните по-долу цели. То може да означава и че е възможно да не можете да се ползвате от предлаганите от нас услуги и  продукти, ако не ни предоставите лична информация за себе си или в случай, че след като сте ни предоставили Ваша информация, възразите на обработването й от наша страна. 

IV. Използваме личните Ви данни за следните цели:

- Комуникация с потребителите – субекти на данни и изпращането на информационни съобщения;
- Обслужване на сигнали, жалби, искания за упражняване на права и други подобни, включително изготвянето на отговори по тях;
- Пазене на логове на електрони волеизявления;
- Други дейности по изпълнение на законови задължения, свързани с предоставяне на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи; 
- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта от страна на субектите на данни и от страна на трети лица, включително за целите на поддръжката и администрирането на Уебсайта, предотвратяване на кибератаки и други злоумишлени действия;
- Моделиране, развитие и подобряване функционалността на Уебсайта;
- Осъществяване и закрила на правата и законни интереси на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД , включително и по съдебен ред и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите посетители в Уебсайта;
- Управление и контрол на качеството на предоставяните от ТЕХНОКОМ ТРЕЙД услуги; 
- Изпращане на маркетингови и рекламни съобщения за продукти, услуги, специални оферти, пакети, събития и други подобни;
- Проучвания и получаване на обратна връзка относно качеството на услугите;
- Изпращане на информационни бюлетини;
- Други цели, за които конкретно е предоставено съгласие от субекта на данни.
Промяна на целите
ТЕХНОКОМ ТРЕЙД ще използва Вашите лични данни за целите, за които са събрани, освен когато бъде направена разумна преценка, че същите следва да бъдат използвани и за друга цел и тази цел е съвместима с първоначалната цел. 

В случай, че се наложи личните Ви данни да бъдат използвани за цел, несъвместима с първоначалната, ТЕХНОКОМ ТРЕЙД ще Ви уведоми своевременно и ще Ви обясни каква е законовата база, която позволява данните да бъдат използвани и с тази нова цел. 

V. Правно основание 
ТЕХНОКОМ ТРЕЙД обработва личните Ви данни на основанията, посочени в чл. 6 от Общия регламент за защита на личните данни, както следва: 

- За изпълнение на договор;
- Закон;
- Легитимен интерес;
- Съгласие. 
В случаите, когато попълвате Формата за контакти – обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие и за целите да отговорим на конкретното Ви искане. 
В случай, че се регистрирате за напия информационен бюлетин, обработваме Вашите данни на основание сводобно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление за съгласие да обработваме данните ви за целите на получаване на информационен бюлетин за нашите продукти и услуги.
Вие можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие, след което ТЕХНОКОМ ТРЕЙД няма да ви изпраща информационни материали, освен ако не заявите изрично отново Вашето съгласие за това като отново въведете вашия Email  във формата. Moжете да оттеглите Вашето съгласие като следвате линка в получения Email с информационни материали или на info@abopharma.info

Когато съгласието ви не е поискано и дадено за целите на конкретна обработка, или тя не е непосредствено необходима за изпълнение на поисканата от вас услуга, ние най-вероятно имаме за основание наш или на трето лице легитимен интерес, който сме преценили, че няма да увреди или би засегнал незначително вашето право на неприкосновеност на личните данни. Такава преценка винаги ще бъде документирана от нас и ще следва определени критерии и аргументация. 

VI. Срок на съхранение на Вашите данните 

Общото правило, от което ТЕХНОКОМ ТРЕЙД се ръководи е, че съхранява личните данни “когато съхраняваме такива“ само за периода, за който са необходими, за да се изпълнят целите, за които са събрани, включително и за да се спазят законовите изисквания. 

Типове данни

Период на съхранение

Пояснения

Логове

За срок от 1 (една) година. С оглед изискванията на ЗЕДЕУУ логът се пази за срок от 1 (една) година

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД като посредник при електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги има задължение да пази лог-информация относно времето и източника за всяко извършено електронно изявление чрез Уебсайта. В допълнение с цел гарантиране сигурността на Услугите, нормалното функциониране на Уебсайта и защитата и осъществяването на законните права и интереси на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД и на другите ползватели на Уебсайта сред данните, които биха могли да бъдат пазени съобразно този срок са логове за извършените вход/изход от Уебсайта, изтриването на данни в Уебсайта, достъп до данни в Уебсайта и др. подобни действия с правно значение, извършени в Уебсайта.

Данни от абонамент за имейл бюлетин

За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване

Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време. Когато Субектът на данните оттегли своето съгласие за получаване на имейл бюлетин, данните от абонамента, необходими за изпращането му, се изтриват.

Кореспонденция, жалби и сигнали

 

Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 (пет) години.

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез Уебсайта, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид на давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 (пет) години.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат промененяни, в случай, че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

VII. Предоставяне на Вашите лични данни на трети лица

Възможно е ТЕХНОКОМ ТРЕЙД да споделя Вашите лични данни с категориите трети лица, както следва:

– Данъчни власти и други държавни органи и институции в случай на проверка;

– Доставчици на услуги: напр. ИТ и системна поддръжка;

– Професионални съветници: напр. счетоводители, адвокати, банкери, одитори, застрахователи и т.н.

– Съдилища, арбитражи, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и др., с оглед разглеждането на правен спор или проверки;

– Външен консултант, който предоставя маркетинг услуги.

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД изисква от всички трети лица да уважават сигурността на Вашите лични данни и да ги обработват в съответствие със законодателството. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не допуска третите лица – доставчици на услуги, да използват Вашите данни за техни собствени цели, а само за конкретни цели и съгласно неговите изисквания.

VIII. Международни трансфери на лични данни

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не извършва трансфер на Ваши лични данни извън Европейското икономическо пространство, т.е. не се прехвърлят данни в държави, които не предоставят ниво на защита на личните данни, равностойно на законодателството в Р България.

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД в случай на възникнала необходимост може да предостави вашите лични данни на трети страни, които ще обработват данните съобразно нашите инструкции или съгласно закона.

IX. Сигурност на данните

ТЕХНОКОМ ТРЕЙД взема мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Също така в дружеството е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Те ще обработват Вашите данни само съгласно инструкциите, давани от ТЕХНОКОМ ТРЕЙД. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

X. Линкове към други уеб страници

В уеб страницата на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД е възможно да се съдържат линкове до други страници и приложения на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде възможност на тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД няма контрол върху тези уеб страници и не е отговорно за техните политики по защита на данните. Ето защо се препоръчва да се запознавате внимателно с техните политики.

XI. Условия, приложими за съгласието на лице на възраст под 18 години във връзка с услуги на информационното общество

В случаите, когато основание за обработването на личните данни на Субект на данни е изричното му съгласие и това обработване е свързано с прякото предлагане на услуги на информационното общество на Субект на данни, който е на възраст под 18 години, обработването на личните данни на такъв Субект на данни се извършва единствено след дадено съгласие и от родителя/ настойника/ попечителя на този Субект на данни.

XII. Вашите законови права

Правната уредба за защита на личните данни Ви дава определени права, като:

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка: По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. Право на коригиране на неточни лични данни: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия профил или като отправите до нас писмено искане.

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи: – Отпадане на необходимостта от обработка; – Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие; – Незаконна обработка на данни; – Законово задължение за изтриване; Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването, когато: – се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; – обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; – при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; – е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни. В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг Администратор на данни.

6. Право да възразите срещу обработването: Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

7. Право на подаване на жалба в контролен орган: В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса . Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас пред Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) – гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 или www.cpdp.bg.

XIII. Разрешаване на спорове и приложимо право В случай на спорове, приложимото право е правото на Република България, а компетентния съд-съответния съд в гр. София. Всякакви спорове между ТЕХНОКОМ ТРЕЙД и потребителите на http://nonibio.bg по повод лични данни могат да бъдат разрешавани чрез преговори между страните. В малко вероятния случай на правен спор, той следва да бъде отнесен пред Комисията за защита на личните данни или директно пред компетентния съд в гр. София.

XIV. Промени в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни
Различни обстоятелства могат да наложат периодични промени и подобрения на настоящата политика за поверителност. Промените ще влязат в сила веднага след тяхното оповестяване на http://nonibio.bg. При посещение на уебстраницата след промяна на Политиката, ще бъдете обвързани с новата Политика за поверителност.
За допълнителна информация, както и във връзка с упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на следните контакти: ТЕХНОКОМ ТРЕЙД“ ООД
Гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ 168
Тeл 02/955 94 13
e-mail: info@abopharma.info

В. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Текстът, който следва е информативен относно изпозваните политики за бисквитките и е валиден освен за случаите, в които даденият уебсайт не изпозва бисквитки. С оглед предоставянето на достъп до Уебсайта и персонализирани и адекватни услуги ние се нуждаем от технология за запаметяване и съхраняване на информация за използването на този Уебсайт от Вас. Това става с помощта на малки текстови файлове, наречени бисквитки. Бисквитките съдържат малки количества информация и се съхраняват на вашия компютър или друго устройство, от сървъра за този Уебсайт. Вашият уеб браузър след това изпраща тези бисквитки обратно към този Уебсайт при всяко следващо посещение, като помага на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността). По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на http://www.aboutcookies.org. Винаги, когато използвате този Уебсайт, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация (информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (функционалността на Уебсайта), а бисквитките се съхраняват до 5 години в съответствие с международните стандарти NAI – https://www.networkadvertising.org. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Уебсайт Вие се съгласявате с използването на бисквитки, както е писано в това Оповестяване за Бисквитки.

I. Какви типове бисквитки използваме и защо?

Някои от бисквитките, които използваме са необходими, за да ви дадат възможност да разглеждате Уебсайта и да използвате неговите функции, например достъп до защитени зони, които могат да съдържат информация, достъпна само за регистрирани потребители- ползва се в този уебсайт само за регистрирани потребители с административен достъп. Този уебсайт не предоставя възможност за регистриране на потребителски акаунти.

Функционалните “бисквитки” са другия тип, който използваме за съхранение информация, която ни позволява да съобразим нашия сайт с предпочитанията на нашите посетители, например: запаметяване на Вашия език или регион, или анкета, която вече сте попълнили. Тази информация се използва за много ограничени цели и се съхранява ограничен период от време. Цялата информация е изцяло анонимна и не се използва за никакви други цели.не се използват в този сайт.

Ние или наши доставчици на услуги също така използваме аналитични инструменти, които ни дават възможност да разберем колко ефективно е съдържанието на уебсайта ни, какво интересува нашите потребители, както и за цялостното подобряване работата на този Уебсайт. В допълнение, ние използваме интернет маяци или проследяващи пиксели за преброяване на посетителите и бисквитки за изпълнение за проследяване броя на индивидуалните потребители в този Уебсайт и колко често го посещават. Тази информация се използва само за статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на потребителите.изпозва се в този сайт.

Ако се нуждаете от повече подробности за бисквитките, които ползваме, моля, свържете се с нас.

II. Как да контролирате бисквитките?

Като посетител на този Уебсайт Вие се съгласявате с използването от наша страна на бисквитки на вашия компютър или устройство, според описаното по-горе. Въпреки това, можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини. Моля, имайте предвид, че премахването или блокирането на бисквитките може да повлияе на използването на този Уебсайт, като ограничи достъпа ви до определени функционалности или части от него.

Браузър контролиПовечето браузъри ви дават възможност да видите типовете бисквитки, които имате както и да ги изтривате на индивидуален принцип, както и да блокирате бисквитки от конкретен или от всички уебсайтове. Имайте предвид, че ако изтриете всички бисквитки, предпочитанията, които сте съхранили ще бъдат изтрити, включително и желанието ви да деактивирате бисквитките, тъй като това само по себе си изисква настройка на бисквитка за отказване. За повече информация как да промените настройките на вашия браузър, за да блокирате или филтрирате бисквитки, посетете http://www.aboutcookies.org or http://www.cookiecentral.com/faq.

Управление на аналитични бисквиткиМожете да се откажете от анонимно сърфиране в рамките на уебсайтовете, записани от аналитичните бисквитки. Ние използваме следните доставчици на услуги и можете да научите повече за техните политики за защита на личните данни и как да се откажете от техните бисквитки, като посетите техните сайтове:Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Социални бутониНие използваме “социални бутони”, за да дадем възможност на нашите потребители да споделят или да отбелязват уебстраници. Това са бутони на трети страни – социални медийни сайтове и тези сайтове могат да записват информация за вашата активност в Интернет, включително и в този Уебсайт. Моля, запознайте се със съответните условия за ползване и политики за защита на личните данни на тези сайтове, за да разберете с точност как те използват вашата информация и как бихте могли да се откажете или да изтриете тази информация.

Външни уеб услугиВ някои случаи използваме външни уеб услуги на този Уебсайт за показване на съдържанието на уеб страниците на този Уебсайт, например, за да можете да разглеждате изображения, да гледате видео клипове. Както в случая със социалните бутони, ние не можем да ограничим тези сайтове или външни домейни да събират информация за ползваното от Вас публикувано съдържание.Ние можем да променяме или коригираме настоящото Оповестяване на Бисквитки по всяко време по наша преценка. При нанасяне на промени в това Оповестяване, ние ще отразим датата на промяна в началото на тази страница, като тези промени ще бъдат в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на тази редакция. Съветваме Ви периодично да преглеждате съдържанието на това Оповестяване, за да бъдете информирани за това, как използваме бисквитките.